Vedtægter for Skanderborg modelflyveklub

Klubbens navn: Skanderborg Modelflyveklub

Hjemsted: Hylkemøllevej, Hylke 8660 Skanderborg

Formål:At fremme modelflyvning i almindelighed for derigennem at skabe en sund fritidsinteresse for unge og voksne specielt i Skanderborg

Medlemskreds: Som medlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde med foreningens formål. Indmeldelse sker til foreningens kasser.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første halve år. Udmeldelse skal ske til kasseren eller formanden.

§ 1 Tilslutningsforhold
Klubben skal være medlem af Modelflyvning Danmark og derigennem K.D.A

§ 2 Forsikring, Betingelser for medlemskab
Ethvert medlem, som er aktiv RC-pilot skal være tilsluttet Modelflyvning Danmark og derigennem dennes ansvarsforsikring, efter højst 6 måneders medlemsskab af
Skanderborg Modelflyveklub.

§ 3 Kontingent
Kontingentets størrelse vedtages hvert år på generalforsamlingen, som afholdes i februar måned. Kontingentet forfalder halvårligt i Januar og Juli

§ 4 Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
 2. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel.
 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 1/3 af medlemmerne anmoder herom.
  Ved opløsning af klubben skal 3/4 af
  de tilstedeværende medlemmer stemme for. Ved klubbens eventuelle
  ophør, skal klubbens resterende midler anvendes til reetablering af baneanlægget (natur - genopretning).
  Midler herudover anvendes til naturpleje, borde og bænke i lokalområdet (ved Hylke strand).
 4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Formandens beretning.
  2. Regnskab for perioden 1. januar - 31 december.
  3. indkomne forslag.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (lige år).
  6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf kasseren konstitueres (ulige år).
  7. valg af en suppleant og en revisor.
  8. Eventuelt.

 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede, ved
  simpel stemmeflertal. Vedtægts ændringer er omfattet af ovenstående beslutnings procedure, der er gældende
  for alle beslutninger.
 6. Afstemning skal være skriftlig, hvis et medlem ønsker det.
 7. Forslag til bestyrelsen skal indsendes skriftlig inden 8 dage forud for generalforsamlingen.
 8. Bestyrelsen består af fem personer, hvoraf en, om muligt, kan være under 18 år. Ved stemmelighed er formandens
  stemme afgørende.

§ 5 Eksklusion
Eksklusion af et eller flere medlemmer kan ske, når bestyrelsen enstemmige kan godkende det.

§ 6 Pladsvedtægter
Pladsvedtægter der er opsat af bestyrelsen eller pladsformanden skal overholdes.

§ 7 Politik
Politik er klubben uvedkommende.

§ 8 Tillæg
Indtrædertilfælde, som ikke er omhandlet af disse love, er bestyrelsen med ansvar overfor generalforsamlingen bemyndiget til at handle efter eget skøn.

§ 9 Tegningsret
Det er kasseren og formanden der i forening, udadtil tegner klubben i økonomiske og principielle anliggender.


Den 23 februar 2016